Från TV och video

SVT, Lilla Löpsedeln
(1,6 MB)

Öppna Kanalen
(4,1 MB)

Hälsningar från kända personer

Informationsvideo
(9,1 MB)

Drogkampen på YouTube
Kort informationsvideo
(3:35 min)

Du kan se filmerna med
Windows Media Player

KontaktDrogkampen är en internationellt erkänd och patenterad metod, riktad till ungdomar upp till 18 år. Vi arbetar för ung­domar, med ungdomar och för ett liv fritt från tobak, alkohol och andra droger. Ett pedagogiskt, engagerande och roligt pre­ventions­program som vi erbjuder till kommuner och skolor.

Drogkampen är den enda drogförebyggande metod som fått nationella och internationella utmärkelser som tobaks­före­bygg­ande, alkohol­före­bygg­ande, hög­kvalitativt drog­före­bygg­ande och dess­utom brotts­före­bygg­ande. H M Konungen har också stött Drog­kampen flera år.

Drogkampens grundprogram bygger inte på några isolerade temadagar inom skolans väggar, utan sträcker sig över hela skolåret och involverar hela familjen och det omgivande samhället. Dessa faktorer, vet vi genom aktuell forskning, ökar det drogförebyggande arbetets genomslagskraft. Där­ut­över ger eleverna Drogkampen kraftigt stöd i alla lokala och internationella utvärderingar som gjorts.

Grundprogrammet, som startades 1997 av Thord Jansson, bygger på vårt intresse för tävlingar. En klass bildar ett lag. Såväl praktiska som teoretiska begåvningar behövs. Första priset är en äventyrs­resa för hela klassen. Drogkampen vill för­medla kun­skaper och upp­levelser som mynnar ut i ett personligt ställnings­tagande, där ett liv fritt från droger blir en själv­klarhet.

Vi anpassar Drogkampen efter dina behov

I Patent- och Registreringsverkets varumärkesregister finns följande upp­gifter om Drogkampens pedagogiska budskap: ”Utbildning av barn och vuxna avseende drogernas inverkan på de 4 livsvillkoren:

Jag själv,
Mina relationer,
Samhället och
Miljön.”

Vi har ett komplett under­visnings­material kring dessa centrala livs­be­grepp. Ett material som vi kan anpassa efter era behov.

Utöver Drogkampen i dess ursprungliga form, er­bjuder vi nu även in­formation om livs- och drog­frågor till så­väl elever som lärare samt för­äldrar. Thord Jansson är socionom och har lång er­farenhet som social­arbetare i såväl öppen som sluten vård samt är ut­bildad i ÖPP. Under några år arbetade han även inom Svenska kyrkan med diakoni.

Förening och företag i förening

Drogkampen är ett ovanligt företag. Verk­samheten har vuxit fram i nära sam­arbete med elever, lärare, för­äldrar, före­tag, för­samlingar och för­eningar. Drog­kampen stöds idag av många sponsorer. Före­tagets ideella bas värnas av För­eningen Drog­kampen. Denna ideella organisation har som syfte att stödja och utveckla samt att sprida Drog­kampen vidare till flera kommuner.

Flera värdefulla utmärkelser

Av de sex bildlänkarna i denna spalt fram­går, att Drog­kampen fått flera värde­fulla nationella och inter­nationella ut­märkelser. Vi är stolta och glada över dessa och värnar om kvaliteten. Därför är Drog­kampens logotyp skyddad. Patent- och Registrerings­verket registrerade 4 december 2000 Drog­kampens logotyp som ett skyddat varu­märke under nummer 340279. Detta inne­bär, att Drog­kampens logo­typ endast får an­vändas med till­stånd av Drog­kampen.

Drogkampen på Facebook

Är du med i gruppen Drogkampen på Facebook? Just nu är vi drygt 150 medlemmar.

Föreningen Drogkampen

Du kan också bli medlem i Föreningen Drogkampen! Helt gratis förstås! Mer information får du via länken i vänstra kolumnen.

Telefon

070 861 94 70 eller +46 70 861 94 70 (utom Sverige).

E-post till Drogkampen